Govor

Dobili ste Mišljenje Komisije za finansije i budžet Doma naroda, Komisija je prihvatila Izvještaj. Predstavnički dom je na 17. sjednici, održanoj 25. februara 2021. godine, usvojio Izvještaj. Nudim riječ Dušanki Majkić predsjedavajućoj Komisije za finansije i budžet Doma naroda. Nema potrebe za daljim obrazlaganjem. Otvaram raspravu. Je li se neko javlja za riječ? Niko se nije javio za riječ, zatvaram raspravu. Glasamo o Izvještaju o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Pretpostavke za efikasno upravljanje intervencijama u slučaju incidentnog zagađenja mora“. Dajte na glasanje. Imamo opću većinu, imamo entitetsku većinu. U Federaciji – 8 za, niko protiv i suzdržan. U RS-u – 4 za, niko protiv i suzdržan. Prema tome, Izvještaj je usvojen. Idemo na tačku 10. Ad. 10. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2020. godinu, broj: 05/1-50-15-190/21 od 21. 1. 2021. i Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2021. godinu, broj: 05/1-50-15-189/21 od 21. 1. 2021.