Govor

Dobili ste Mišljenje Komisije za finansije i budžet Doma naroda, Komisija je prihvatila Izvještaj. Predstavnički dom je na svojoj 17. sjednici, održanoj 25. februara ove godine, usvojio Izvještaj. Riječ nudim Dušanki Majkić, predsjedavajućoj Komisije za finansije i budžet Doma naroda. Ima li potrebe? Nema. Otvaram raspravu. Ko se javlja za riječ? Niko se nije javio za riječ, zatvaram raspravu. Glasamo o Izvještaju o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Aktivnosti institucija BiH na osiguravanju radijacijske i nuklearne sigurnosti“. Dajte na glasanje. Imamo opću većinu, imamo entitetsku većinu. U Federaciji – 7 za, 1 suzdržan. U RS-u – 4 za, 1 suzdržan. Dakle, konstatujem da je Izvještaj usvojen. Tačka devet, Ad. 9. Izvještaj o provedenoj reviziji učinka o temi: „Pretpostavke za efikasno upravljanje intervencijama u slučaju incidentnog zagađenja mora“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02,02/03-16-1-2553/20 od 31. 12. 2020.