Govor

Nemamo više prijavljenih za diskusiju. Idemo na glasanje o Izvještaju o radu Ustavnopravne komisije Doma naroda za 2020. godinu. Dajte na glasanje. Konstatujem da imamo opću većinu i da imamo entitetsku većinu. Dakle, usvojen je Izvještaj, s tim da je za u Federaciji glasalo – 6 za, 1 protiv, 2 je bilo suzdržano. U Republici Srpskoj je – 4 glasalo za i 1 je bio suzdržan. Idemo sada na glasanje o Izvještaju o radu Komisije za finansije i budžet Doma naroda za 2020. godinu. Dajte na glasanje, molim vas. Imamo opću većinu i entitetsku većinu. U Federaciji je – 6 glasalo za, protiv je bio 1, suzdržano 2. U RS-u je – 4 glasalo za, bio je suzdržan 1, nije bio niko protiv. Dakle, usvojen je Izvještaj o radu Komisije za finansije i budžet Doma naroda BiH. Idemo glasati o Izvještaju o radu Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Dajte to na glasanje. Imamo opću većinu, imamo entitetsku većinu. U Federaciji – 8 za, 1 protiv, niko nije suzdržan. U RS-u – 4 za, 1 suzdrža. Dakle, Izvještaj je usvojen. Prelazimo na tačku broj osam, Ad. 8. Izvještaj o provedenoj reviziji učinka o temi: „Aktivnosti institucija BiH na osiguravanju radijacijske i nuklearne sigurnosti“, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02,02/3-16-1-2550/20 od 31. 12. 2020.