Govor

Na 7. sjednici Doma naroda, održanoj 02. marta 2021. godine, razmatran je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima po hitnom postupku, kao i prethodni zakon, je li, i u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda. Prilikom glasanja navedeni Prijedlog zakona nije dobio potrebnu entitetsku većinu, pa je uslijedilo usaglašavanje u Kolegiju Doma kao komisji. Dobili ste Izvještaj komisije Kolegija Doma naroda o nastojanju za postizanje saglasnosti o navedenom Prijedlogu zakona. Kolegij nije postigao saglasnost, nema rasprave, tako da u skladu sa članom 75. stav (4) Poslovnika Doma naroda trebamo glasati o Prijedlogu zakona o dopni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima po hitnom postupku u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda. Odluke se donose većinom glasova onih koji su prisutni i koji glasaju pod uslovom da glasovi protiv ne smiju sadržavati 2/3 ili više glasova delegata izabranih iz svakog entiteta. Idemo na glasanje. Opća većina da, entitetska ne. Klub poslanika srpskog naroda, dakle, imamo – 4 glasa protiv, 1 imamo suzdržan. Zakon nije prošao. Prelazimo na tačku sedam, Ad. 7. Izvještaji o radu stalnih komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za 2020. godinu: 7.1.Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za period od 1. 1. 2020. do 31. 12. 2020. godine, broj: 02/1-50-8- 22-14/20 od 11. 1. 2021., 7.2.Izvještaj o radu Komisije za finansije i budžet Doma naroda za 2020. godinu, broj: 02-50-6-2548-1/21 od 9. 2. 2021., 7.3.Izvještaj o radu Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za 2020. godinu, materijal broj: 02/2A-50-18-2484/20 od 5. 1. 2021.