Govor

Prvo se vodi rasprava o potrebi donošenja i principima na kojima je Prijedlog zakon zasnovan. Dobili ste Mišljenje Zakonodavno-pravnog sektora i Ustavnopravne komisije Doma naroda. Zakonodavno-pravni sektor utvrdio je da je Prijedlog zakona usklađen s odredbama člana 95. Poslovnika Doma naroda i odredbama Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH. Ustavnopravna komsija Doma naroda konstatirala je da je Prijedlog zakona usaglašen sa Ustavom i pravnim sistemom BiH i podržala je principe Prijedloga zakona. Pedstavnički dom je na 18. sjednici, održanoj 30. marta 2021. godine, usvojio Prijedlog zakona u prvom čitanju. Riječ dajem predsjedavajućem Ustavnopravne komsije Doma naroda, Bariši Čolaku, ako ima šta da obrazlaže. Nema. Dakle, riječ nudim predlagaču Zakona. Nema potrebe, evo predlagač Zakona smatra da je dovoljno obrazloženo. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Niko se nije javio za riječ, tako da zatvaramo raspravu. Glasamo o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine u prvom čitanju. Dajte na glasanje. Imamo opću većinu, imamo entitetsku većinu Zakon u prvom čitanju je prošao. Za – u Federaciji BiH 9, u RS-u 4 i suzdržan 1 u RS-u. Konstatujem, dakle, da je Zakon u prvom čitanju usvojen. Prelazimo na tačku pet, Ad. 5. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama po hitnom postupku, u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda, predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-02-1-489/21 od 26. 2. 2021.