Govor

Riječ dajem predlagaču Zakona, ako ima potrebu. Nema potrebe, evo ministar se javlja da nema potrebe za daljim obrazlaganjem. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Niko se nije javio za riječ, zatvaram raspravu. Glasamo o Prijedlogu zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine zajedno sa usvojenim amandmanima u drugom čitanju. Dajte na glasanje. Za je glasalo – u Federaciji 9, u RS-u 4. Protiv i sizdržanih – nema. Dakle, opća većina je tu, da, i entitetska većina je tu. Dakle, Zakon o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine usvojen je u različitim tekstovima u odnosu na Predstavnički dom, tako da moramo formirati Zajedničku komisiju za usaglašavanje teksta Zakona. Ima li prijedloga za članove Zajedničke komsije za usaglašavanje teksta Zakona?