Govor

Dobro, hvala. Dakle, glasamo o proceduri, da li ćemo Prijedlog zakona razmatrati po hitnom postupku u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda. Dajte ovaj prijedlog na, o proceduri na glasanje. Dakle, imamo konsenzus – iz Federacije 9 za, iz RS 4 za, nema protiv, nema suzdržanih. Opća većina da, entitetska većina da, usvojeno. Idemo, dakle, o proceduri u skladu sa članom 124. Poslovnika i otvaram diskusiju o samom sadržaju inicijative. Ko se javlja za riječ? Zlatko Miletić, izvolite.