Govor

da sam već jednom ovo radio prošle godine na isti način. Znači, imajući u vidu činjenicu da u Krivičnom zakonu da bi ispoštovali traženo, trebaju se promijeniti svega tri člana ili članka Kaznenog zakona. Evo, ja vas molim da imate to u vidu i mislim, evo, kako imate i mišljenje pred sobrom, da su ispunjeni uvjeti danas na sjednici da ovo raspravimo po hitnom postupku.