Govor

Dakle, primjedba se usvaja i u skladu sa članom 71. tačkom 3) odluke o opravdanosti primjedbi na Zapisnik usvajaju se na sjednici bez rasprave. Primjedba je usvojena i u Zapisnik se imaju unijeti odgovarajuće izmjene. Prema tome stavljam Zapisnik na glasanje. Za su glasali svi prisutni – iz Federacije BiH 8, iz RS-a 4. Dakle, opća većina da, entitetska većina da. Zapisnik je prošao. Prelazimo na tačku broj dva, to je, Ad. 2. Zahtjev delegata Denisa Bećirovića i Zlatka Miletića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 02-02-1-483/21 od 23. 2. 2021.