Govor

Zastupniče, zastupniče, ne pravimo lakrdiju svako ima obvezu, svaki zastupnik, pa i predsjedatelj, da se ponaša u skladu sa Poslovnikom o radu Zastupničkog doma i u ovom slučaju konstatiram da ste zloupotrijebili poslovničku odredbu, jer odredba na koju se treba referirat neko jeste odredba članka 76. stavak (2) u kojoj kaže – Zastupnik može zatražiti riječ da bi ispravio, prema njegovu mišljenju, krivi navod koji može biti razlogom nesporazuma ili koji traži objašnjenje. Predsjedatelj Doma daje mu riječ nakon što zastupnik, čija je izjava uzrokovala potrebu za objašnjenjem, završi svoje izlaganje. Ispravak kvirog navoda, odnosno obajšnjenje može trajati do dvije minute i ne može se koristiti više od dva puta za jednu točku dnevnog reda. Sve rasprave, nadam se da Vi razumijete, su izazvane u povodu Vaše rasprave i odnosile su se na ispravke krivih navoda, u tom predsjedatelj nema ništa drugo izuzev odredbe ovog članka i još jednom Vas upozoravam da ste ovaj puta zlouptrijebili poslovničku odredbu. Zastupnik Damir Arnaut, rasprava.