Govor

Navedene informacije dostavljene su prema zaključku Zastupničkog doma sa 17. sjednice, održane 25.02.2021. koji glasi: Zastupnički dom zadužuje Agenciju za javne nabavke BiH, Agenciju za lijekove i medicinska sredstva BiH da u roku od sedam dana dostave informaciju o nužnim uvjetima, preprekama i svim raspoloživim solucijama za hitnu nabavku cjepiva protiv koronavirusa koja će biti razmatrana na prvoj redovitoj sjednici Zastupničkog doma. Kolegij Doma je nadležnim za razmatranje navedene inicijative odredio Povjerenstvo za financije i proračun, nadležno povjerenstvo dostavilo je Mišljenje. Otvaram raspravu o Informaciji. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Prelazimo na točku 14. Ad. 14. Plan prioriteta za parlamente u BiH za ubrzanje procesa europskih integracija, broj: 01,02-05-1-494/21 od 26. 2. 2021.