Govor

Kolegij Doma je nadležnim za razmatranje navedenog Izvješća odredio Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava, nadležno povjerenstvo dostavilo je Mišljenje. Povjerenstvo je prihvatilo navedeno Izvješće uz preporuku navedenu u Izvješću, koja glasi: Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde i Ministarstvo pravde Republike Srpske trebaju radit na usklađivanju Zakona o izvršenju kaznenih sanckija, te drugih podzakonskih akata s ciljem stvaranja pretpostavki da svi osuđenici izdržavju kaznu pod istim uvjetima i pod jednakim pravima, korištenje izvanzavodskih pogodnosti zbog slobodnih dana na vjerske blagdane, broj dana za godišnji odmor i drugo, na što je Neovisno povjerenstvo ukazivalo i u prijašnjim izvješćima. Otvaram raspravu o ovom Izvješću. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Prelazimo na točku 13. Ad. 13. Informacija Agencije za javne nabavke BiH, broj: 01-50-1-513/21, veza: 01-50-1-15-17/21 od 3. 3. 2021., i Informacija Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, broj: 01-50-1-513/21, veza: 01-50-1-15-17/21 od 5. 3. 2021. (po zaključku Zastupničkog doma sa 17. sjednice, održane 25. 2. 2021.)