Govor

Hvala predsjedavajuća. Prije svega želim da vas pozdravim, podpredsjedavajućeg, kolegice i kolege poslanici, članovi Vijeća ministara. Usvajanje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o javnim nabavkama je, kao što znamo, jedan od prioriteta koje BiH treba ispuniti u svom kretanju ka euro-integracijama. Osnovni ciljevi Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o javnim nabavkama ovim se djelimično, tj. postepeno usklađuje sa direktivama EU-integracija o javnim nabavkama, direktive 2014/24, 2014/25. Pod dva, poboljšanje postojećih rješenja u Zakonu o javnim nabavkama i tri uklanjanje tehničih nedostataka važećeg zakona. Posebno značajne norme Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o javnim nabavkama, ovim se izmjenama uvodi bitno širi set izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama, unapređuje se postupak uvida u ponude, vrši se dalja profesionalizacija ugovornih organa, uvođenje službenika za javne nabavke, uvodi se prethodna provjera tržišta od strane ugovornih organa, uvodi se podjela predmeta nabavke na lotove s ciljem stimulacije malih i srednjih preduzeća na učešće u postupcima javne nabavke, uvodi se potpuna transparentnost javnih nabavki u BiH, npr. objava plana nabavki na portalu javnih nabavki, direktni sporazumi na portalu javnih nabavki itd. Uvode se nove antikorupcione odredbe, npr. reformirana diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa i drugo. Stvara se adekvatna podloga za dalji razvoj elektronskih javnih nabavki, potpuna digitalizacija javnih nabavki i na kraju stvaraju se pretpostavke za potpuno usklađivanje sa direktivama EU u skoroj budućnosti. Hvala.