Govor

Hvala lijepo. Pozdravljam sve kolege i kolegice i predstavnike Vijeća ministara. Ja sam dobili odgovor na dva pitanja, jedan se odnosi na izradu Zakona o zaštiti žrtava torture i postupanje BiH po odlukama UN-ovog Komiteta protiv torture, a na osnovu podnesenih zahtjeva žrtava koje su u ratu u BiH pretrpile silovanja u toku rata od '92. do '95. godine. U odgovoru ministra za ljudska prava, o čijoj smjeni ćemo danas raspravljati, stoji da se priprema informacija i da ta informacija čeka odgovore određenih institucija kako na entitetskom, tako i na državnom nivou i kada bude sačinjena informacija da će biti dostavljena Vijeću ministara, a da će nakon razmatranja na Vijeću ministara u roku od 90 dana Ministarstvo predložiti plan mjera i aktivnosti za provođenje odluka UN-ovog Komiteta. U međuvremenu Nacrt zakona o zaštiti žrtava torture je skinut sa, iz plana, Programa rada Vijeća ministara za ovu godinu. Ja dolazim do zaključka da je besmisleno pitati Vijeće ministara išta, jer i u drugom odgovoru sam, ovaj, obavještena od Ministarstva za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose da oni ne mogu da poduzmu odgovarajuće aktivnosti zato što ministar finansija već godinu dana ne daje mišljenje na određenu inicijativu koja je pokrenuta u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Pravo da vam kažem, ne znam da li mi kao poslanici išta možemo uraditi sa ovim poslaničkim pitanjima i sa poslaničkim incijativam ukoliko nailazimo na ovakve odgovore od strane izvršne vlasti. Hvala lijepo.