Govor

Hvala lijepo. Ono što je glavna tema, koja se nameće ovih dana, vezana je za vakcinaciju i povećanje broja i zaraženih i povećanju smrtnosti, o čemu raspravljamo i gdje veoma često nemamo ni mjere, ni strpljenja da to objektivno sagledamo, ja bih u skladu sa tim na osnovu člana 71. Poslovnika uputio zahtjeva da se danas stavi nova tačka dnevnog reda – Donošenje zaključka kojim Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Savjeta ministara i Agencije za lijekove i medicinska sredstva da hitno, a najduže sedam dana od dana donošenja ovog zakaljučka, izrade i u Parlamentarnu skupštinu po hitnom postupku upute prijedlog izmjena i dopuna Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH, kao i da usvoje odgovarajuće izmjene Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dozvole za stavljanje lijeka u promet, s ciljem omogućavanja da se vakcine, odnosno sredstva za imunizaciju protiv virusa korona, čiju je upotrebu prethodno odobrila Agencija za lijekove Evropske unije (EMA) ili nadležne institucije susjednih zemalja koje se graniče sa BiH, kako bi se navedena sredstva za imunizaciju mogla odmah staviti u upotrebu na teritoriju BiH, smatrajući da su već registrovana, a ovakve izmjene pomenutog i navedenog Zakona i podzakonskih akata važile bi do okončanja, proglašenja pandemije, proglašene pandemije. U obrazloženju ne treba biti neki veliki analitičar i vidjeti u kakvim smo problemima i ja ću vas podsjetiti da moju inicijativu, koju ste jednom odbacili, pa poslije toga usvajali gdje se čekalo skoro mjesec dana, o traženju, koje je i kolega Zvizdić takođe upućivao, da Agencija koristi član 38. vezano za interventni uvoz i taj član je korišten za sve ove vakcine koje su došle trenutno u BiH. Sramota je naša da smo to odbacivali zato što je to predložio neki Nešo, Mirso ili ne znam ni ja zbog čega, ja vas sad molim da tu grešku ne ponovite. Zašto mislim da je ovo bitno? Znači, BiH graniči sa Srbijom, Hrvatskom i Crnom Gorom, tu se nalazi navjeći broj stanovništva sa dvojim državljanstvom, najveći broj rođačkih, prijateljskih veza i to su otprilike stanovništva sa istim i halo grupama i da ne ulazim sad u genetiku, nego da kažem da su sredstva za imunizaciju u tim zemljama, dakle, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori suštinski sredstva koja BiH već koristi, naročito vezano za ove vakcinacije koje se obavljaju u Srbiji. Smatrajući da su ta sredstva već registrovana u BiH u toku pandemije skratićemo korisno vrijeme za upotrebu tih sredstava za imunizaciju i svaki građanin BiH će to, ta sredstva dobiti mnogo ranije, jer i sam postupak registracije vakcine traje jako dugo. Mi poštovane kolege, kao što znate, mnoge evropske konvencije primjenjujemo direktne, a one se ne odnose baš na direktno spasavanja života. Bio bi red da i ovo uradimo u smislu da primjenjujemo direktno sve ono što je registrovano u Evropskoj uniji i u zemljama koje nas, koje su nam pogranične. A sa druge strane da ne mislite da bi se sa tim izgubio bilo kakav suverenitet Bosne ili Hercegovine, ovaj, to bi vrijedilo dok traje pandemija, a isti zakoni bi ostali na snazi koji su vezani za tzv. kontrolne serije. Znači, svaka serija vakcina koja dođe iće opet u Agenciju na provjeru, ali ćemo smanjiti korisno vrijeme, odnosno spriječiti gubitak vremena kao što smo već imali gubitak vremena nepotrebnim odlaganjima oko interventnog uvoza. Takođe bih apelovao da shvatite da je ovo što sam napisao za Agenciju za lijekove nepredviđenost pandemije je takva da je Agencija morala da promijeni mnogo svojih pravilnika, time bi se izbjegle i afere i oko srebrenih malina i oko sličnih afera koje imaju. Mi smo trebali da sugerišemo to, ovdje sam nekoliko puta ponavljao, niko me nije čuo, a nisu ni gospoda u Savjetu ministara, da se kada su vanredne situacije mijenjaju pravilnici Agencije za lijekove, da bi se hitnost postupka zaštitne opreme, rukavica, respiratora i svega toga učinila bržim, prohodnijim i ovaj bi zakon dok traje pandemija, koji predlažem, regulisao te obe stvari. Znači, direktna ova registracija, odnosno smatranje registrovanim sredstava za imunizaciju, vakcina iz EU i zemalja koje su nam, graniče sa BiH, a isto tako i obaveza za Agenciju za lijekove da izmijeni, da kažemo, mnoge .../govornik se upozorava na vrijeme/... vezane, koji su neophodni za bržu i prohodniju nabavku opreme, lijekova u toku pandemije virusa korona. Hvala lijepo.