Govor

Da, svakako da želim komentar. Prvo, ja bih rekla da je sramota da se ova procedura oteže ovoliko dugo i da institucije BiH, znači, ne daju potrebna mišljenja više od godinu dana, jer ovo inplicira da ili se neke stvari žele sakriti ili da se možda već unaprijed zna da je jedan dio, možda, diploma nije u skladu sa zakonom. A ja bih ovdje podsjetila, da takođe, da postoji, dakle, odgovor i mišljenje Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH koje opovrgava ovo mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka, obzirom da i ta, to sam, taj sam odgovor dostavila uz svoje poslaničko pitanje i dakle u mišljenju doslovce stoji – da se ne smije zanemariti činjenica da su u predmetnom slučaju nosioci podataka službenici javnih organa, koji se finansiraju iz javnog budžeta i koji momentom stupanja u javnu službu pristaju raditi za javno dobro i u javnom interesu, stoga ombudsmeni BiH su stava da javni interes u ovakvim i sličnim slučajevima uvijek ima prevagu nad zaštitom privatnosti, posebno ukoliko određeni slučaj prate okolnosti kao što su nepoštivanje zakonske obaveze, postojanje bilo kakvog prijestupa, sudska progreška, zloupotreba vlasti ili nemar u obavljanju službene dužnosti, neovlašteno korištenje javnih fondova itd. Tako da u principu nisam zadovoljna ovim odgovorom, da se preko godinu dana čeka jedan, nacrta jedne odluke i da nam se sad kaže da odluka najvjerovatnije neće biti donijeta iako postoji, dakle, mišljenje, odnosno odgovor Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, koja je u svakom slučaju .../govornik se upozorava na vrijeme/... institucija koja se bavi ljudskim pravima.