Govor

Zahvaljujem uvažena predsjedavajuća. Na 49. sjednici ranijeg saziva ovog uvaženog Doma, a koja je održana 05.07.2017. godine, usvojen je zaključak koji je u vezi sa izgradnjom mosta kojeg Republika Hrvatska sada već uveliko gradi radi spajanja kopna s poluotokom Pelješac, a čime se zatvara Neumski zaljev i slobodni pristup BiH otvorenom moru. Navedenim zaključkom tražilo se od Vijeća ministara BiH da dostave sve sporazume, ugovore ili druge akte koje je potpisala BiH, a vezano za granicu BiH i Republike Hrvatske, kao i za izgradnju i odobrenja aktivnosti izgradnje Pelješkog mosta. Do danas, koliko je meni poznato, Predstavnički dom nije dobio na uvid i razmatranje traženu dokumentaciju. Također, nije mi poznato da li je u to vrijeme Vijeće ministara BiH poslalo bilo kakvu notu Republici Hrvatskoj, niti mi je poznato da li je Vijeće ministara BiH vodilo bilo kakve aktivnosti radi postizanja obostrane saglasnosti kako se to tražilo tačkom 2. predmetnog zaključka. Ono što je svima nama danas poznato je to da su radovi na izgradnji Pelješkog mosta u završnoj fazi, da BiH nije riješila s Republikom Hrvatskom razgraničenje na moru, te da nije riješeno prioritetno pitanje slobodnog pristupa otvorenom moru, a koje pravo pripada BiH u skladu s Konvencijom UN-a o pravu mora. S obzirom da kao zastupnik ovog uvaženog Doma nemam informacije o postupanju Vijeća ministara i nadležnog ministarstva po ovom zaključku, postavljam pitanje predsjedavajućem Vijeća ministara – Šta je Vijeće ministara BiH poduzelo, koje aktivnosti i radnje su do sada izvršene radi provođenja zaključka Predstavničkog doma, broj: 01-51-15- 49/17 od 05.07.2017. godine? Hvala.