Govor

Zahvaljujem gospođo predsjedavajuća. Pozdravljam sve nazočne u dvorani, pošto se prvi put javljam. Dakle, ja sam dobio, kako ste i rekli, jedan odgovor i postavio sam tri odgovora(?) načelnicima općina Zenica, Kakanj i Bugojno, a radi se o broju ukupnom zaposlenih osoba u administraciji tih dotičnih općina i nacionalni sastav. Odgovorio mi je načelnik Općine Kakanj, na čemu mu se zahvaljujem, dakle, jer je doista reagirao brzo, a komentare ću, komentar i zašta mi ovo sve treba ću dati kad dobijem kompletne odgovore i kad bude za to zgoda, dakle, da prokomentiram sve odgovore koje budemo dobio od pitanja koja sam postavio dotičnim načelnicima. Hvala lijepa.