Govor

Poštovane kolegice i kolege, molim vas da zauzmemo mjesto kako bi nastavili sa sjednicom i izjašnjavanjem po dnevnom redu. Hvala. E molim vas da krenemo sa izjašnjavanjem po prijavama. Što se tiče prijedloga za dopune, odnosno izmjene i dopune dnevnog reda današnje sjednice, imali smo prijedlog temeljem članka 71. Poslovnika Zastupničkogo doma gdje je predloženo uvrštavanje nove točke. Informacija Vijeća ministara BiH o statusu nabavke cjepiva protiv koronavirusa za potrebe građana BiH. Ova inicijativa je u skladu sa Poslovnikom, sadrži obrazloženje i ima materijal, istina on je iz dnevnog tiska, ali, ovaj, je opremljena u skladu sa Poslovnikom, ja molim zastupnice i zastupnike da se izjasnimo o tome da li ćemo informaciju, ovaj, uvrstiti na današnji dnevni red sjednice. Od ukupno 39 nazočnih – za 33, protiv 1, suzdržanih 5. Postoji opća i entitetska većina. Konstatiram da smo na današnji dnevni red uvrstili Informaciju Vijeća ministara BiH o statusu nabavke cjepiva protiv koronavirusa za potrebe građana BiH, predlagatelja: zastupnika Predraga Kojovića, Saše Magazinovića, Damira Arnauta, Nermina Nikšića, Mirjana Marinković-Lepić, Zukan Helez, Aida Baručija i Nada Mladina. Drugi predlagatelj je dostavio prijedlog da se prekine izjašnjenje, prekine sa zasjedanjem 16. sjednice Parlamentarne skupštine, odnosno Zastupničkog doma i da se nastavi kada se za to steknu uvjeti. Ovaj prijedlog nije u skladu s Poslovnikom, nema nikakve valjane razloge. Ja samo moram reći da je ova sjednica zakazana u skladu sa Poslovnikom, u skladu sa Poslovnikom je utvrđeni dnevni red i na današnjoj sjednici ovog Doma imamo obvezne točke, tako da postoji i suglasnost u Kolegiju da o ovoj točki se ne izjašnjavamo. Prelazimo na sljedeće prijedloge, to je uvaženi zastupnik Borenović, on je predložio zapravo tri zaključka. Poštovani kolega Borenoviću, mi smo evo kontaktirali za vrijeme pauze, pa Vam je tajnik rekao, a ja Vas takođe želim, evo, upoznati da smo danas na Kolegiju iste ove točke koje ste Vi sad predložili samo u formi zaključka, one postoje kao inicijative i danas je određeno na Kolegiju nadležna povjerenstva i znači ove bi točke, bez obzira, znači, na stavove povjerenstava, bile kao obvezne točke na sljedećoj sjednici Doma. Pa evo želimo da čujemo Vaš stav, iako sam dužna takođe reći, da mi na dnevni red ne bi trebali po Poslovniku predlagati zaključke. Zaključci su nešto što proizlazi iz određene točke dnevnog reda i ona se uvijek veže za određenu točku, međutim budući, ja sam gledala i napravljena jedna vrsta presedana za vrijeme presjedanja, pa smo se nekad izjasnili, evo ja ne želim ispred ovog Doma prema Vama postupiti na drugačiji način ... o tome ipak neka ide i neka razmisli svaki zastupnik kada predlaže, da li je to ozbiljno i da li je to dobro i šta time dobivamo. Recite.