Govor

Poštovano predsjedništvo, dame i gospodo poslanici, predsjedavajući Vijeća ministara, ministri, zamjenici i predstavnici medija. Na pitanje uvaženog poslanika, gospodina Mehmedovića dajem sljedeći odgovor. Prihodi od indirektnih poreza PDV, akcize, carine, cestarine prikupljaju se na Jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje, raspodjla prihoda od indirektnih poreza propisana je odredbama Zakona o sistemu neizravnog oporezivanja i odredbama Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda. Tehnički aspekt raspodjele prihoda entitetima i Brčko distriktu propisan je Pravilnikom o izračunu koeficijenata koji se primjenjuje od augusta 2008. godine. Koeficijenti raspodjele entitetima i Brčko distriktu računaju se stavljanjem u odnos tromjesečne krajnje potrošnje jednog entiteta sa ukupnom tromjesečnom krajnjom potrošnjom oba entiteta. Izračunati koeficijenti se primjenjuju u narednom kvartalu fiskalne godine. Raspodjela indirektnih poreza tokom fiskalne godine na bazi kvartalnih koeficijenata, raspodjela je privremena sve do konačnog poravnanja za tu fiskalnu godinu. Razlog za to je što se podaci o prijavama PDV-a mogu korigovati od strane obveznika i/ili temeljem rješenja iz postupka kontrole Uprave za indirektno oporezivanje u periodu od pet godina od datuma podnošenja prijave. Pravilnikom su predviđena i dva privremena poravnanja prihoda između entiteta i to prvo privremeno poravnanje na dan 31. juli nakon isteka prvog polugodišta fiskalne godine i drugo privremeno poravnanje na dan 31. januar naredne fiskalne godine za prethodnu godinu. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje donosi sve odluke o raspodjeli konsenzusom u skladu sa odredbama Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja kojim je propisano da je za odluke o raspodjeli potreban glas ministra finansija i trezora BiH i oba ministra finansija entiteta. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje kontinuirano usvaja kvartalne koeficijente raspodjela. Poslednja odluka koja je usvojena 25. januara 2021. godine odnosi sa na raspodjelu u prvom kvartalu 2021. godine, prema navedenoj odluci Federaciji BiH u prvom kvartalu pripada 62,51% prihoda, a Republici Srpskoj 33,94% prihoda. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje je tokom 2020. godine donio odluke o drugom privremenom poravnanju za fiskalne godine u periodu 2012-2019. te trenutno nema međusobnih potraživanja dugovanja između entiteta. Hvala lijepo.