Govor

Gospođo predsjedavajuća, dame i gospodo zastupnici, uvaženi gosti. Moje pitanje se odnosi na, ministru finansija BiH, ono se odnosi na način raspodjele novca sa Jedinstvenog računa BiH, a koji se prikuplja preko Uprave za indirektno oporezivanje. Na koji način, kojom i čijom odlukom, te kojim odnosom između entiteta i Brčko distrikta se raspoređuju sredstva između BiH, dva entiteta i Brčko distrikta, kakav je odnos raspodjele u procentima između ovih subjekata, te da li postoje dugovanja jednih prema drugima zbog većeg zahvatanja sredstava u ranijem periodu, te ko odobrava takav način raspodjele? Da ne bi nagađali po medijskim natpisima da je jedan entitet tužio drugi itd. ja bi želio da mi se da danas konkretan odgovor. Hvala.