Govor

Hvala. Da li zastupnik želi komentirati odgovor? Izvolite, imate riječ.