Govor

Zahvaljujem. Ne javlja se niko više. Zaključujemo raspravu. Idemo se izjasniti o, glasamo o delegatskoj inicijativi gospodina Denisa Bećirovića. Dajte da glasamo. Prisutno 14 – za 6, protiv 8, uzdržan niko. Federacija BiH – za 6, protiv 4, uzdržan niko. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan niko. Nemamo opštu, nemamo entitetsku većinu. Konstatujem, delegatska inicijatva Denisa Bećirovića nije prihvaćena. Prelazimo na tačku 15. Ad. 15. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića kojom Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Savjet ministara BiH da u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Strategiju prevencije genocida u Bosni i Hercegovini, broj: 02-50-6-2227/20 od 18. 11. 2020. godine