Govor

Dobili ste Mišljenje Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, Komsija nije podržala ovu inicijativu. Riječ dajem Bariši Čolaku, predsjedavajućem Ustavnopravne komisije Doma naroda, ako ima potrebe. Ne, zahvaljujem. Riječ dajem podnosiocu inicijative. Nema potrebe. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Ko se javlja za riječ? Ne javlja, a za riječ se javlja, predlagač izvolite, kolega Bećirović