Govor

...../nije uključen mikrofon/ ... predlažem da se izjasnimo o inicijativi kolege Bećirovića. Dajte da glasamo. Dakle, prisutnih 15 – za 6, protiv 8, uzdržan 1. Federacija BiH – za 6, protiv 4, uzdržan niko. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Dakle, nema opšte, nema entitetske većine. Konstatujem da delegatska inicijativa Denisa Bećirovića nije usvojena. Prelazimo na tačku 14. Ad. 14. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Savjet ministara BiH da najkasnije u roku od 45 dana oda dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi cjelovitu analizu o uspostavljenim paralelnim vezama Republike Srbije i bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska, sa posebnim osvrtom na poštivanje nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta države Bosne i Hercegovine, broj: 02- 50-6-2040/20 od 15. 10. 2020. godine