Govor

Dobro, može. Glasamo u drugom krugu. Dakle, prisutno 15 – za 9, protiv 4, uzdržana 2. Federacija BiH – za 9, provin niko, uzdržan 1. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Dakle, nemamo većinu iz Republike Srpske i konstatujem Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava granta u oblasti nauke i kulture za 2018. godinu nije usvojen. Prelazimo na 13. tačku, to je Ad. 13. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Savjet ministara BiH da u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, u saradnji sa nadležnim organima vlasti, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Zakon o zaštiti vode za ljudsku potrošnju u Bosni i Hercegovini, broj: 02-50-6-1918/20 od 30. 09. 2020. godine