Govor

Dobili ste Mišljenje Komisije za finansije i budžet Doma naroda, Komisija je usvojila Izvještaj. Riječ dajem gospođi Majkić, ako ima potrebe kao predsjedavajućoj Komisije. Ne, hvala lijepo. Riječ dajem podnosiocu Izvještaja, ako je prisutan i ima potrebe. Ne, zahvaljujem. Otvaram raspravu. Ko se javlja za riječ? Ne javlja niko. Zaključujem raspravu. Glasamo o Izvještaju o dodijelјenom tekućem grantu „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu. Dakle, prisutno 15 – za 14, protiv niko, uzdžan 1. Federacija BiH – za 10, protiv niko, uzdržan niko. Republika Srpska – za 4, protiv niko, uzdržan 1. Imamo opštu i entitetsku većinu. Konstatujem da je Izvještaj o dodijelјenom tekućem grantu „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu usvojen. Prelazimo na tačku 12. Ad. 12. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava granta u oblasti nauke i kulture za 2018. godinu, podnosilac: Ministarstvo civilnih poslova BiH, broj: 01,02,03-50-18- 1349/19 od 31. 07. 2019. godine