Govor

Ne javlja se niko više. Zaključujem raspravu. Sada ćemo se izjasniti, dakle, o tački 9. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH i finansijskoj reviziji institucija BiH za 2019. godinu sa podtačkama od 9. do 74. dakle, sa preporukama i zaključcima Komisije. I tačka 10. takođe koja glasi – Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2019. godinu, podnosilac Kancelarija za reviziju institucija. Dakle, usvajamo Izvještaj, preporuke i dakle preporuke Komisije za finansije i budžet. Molim da glasamo. Dakle, pristuno 15 – za 11, protiv 11, uzdržana 3. Federacija BiH – za 7, protiv 1, uzdržana 2. Republika Srpska – za 4, protiv niko, uzdržan 1. Konstatujem, dakle, da smo usvojili Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2019. godinu, od tačke 9. do 74. uključujući 74. sa preporukama i Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2019. godinu podnosioca Kancelarije za reviziju institucija BiH. Prelazimo sad na tačku 11. Ad. 11. Izvještaj o dodijelјenom tekućem grantu „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu, podnosilac: Ministarstvo civilnih poslova BiH, broj: 01,02,03-50-18-1498/19 od 20. 08. 2019. godine