Govor

Dakle, da ponovim dakle. Prisutno 13 – za 7, protiv 3, uzdržana 3. Federacija BiH – za 7, protiv niko, uzdržana 2. Republika Srpska – za niko, protiv 3, uzdržan 1. Dakle, imamo opštu, nemamo entitetsku većinu, ostaje tačka za usaglašavanje u Kolegijumu. Prelazimo, dakle, na devetu tačku. Ja predlažem da 9. tačku sa 74. podtakče i 10. tačku, jer su zaključci objedinjeni, da objedinimo i mi raspravu i da se jednim glasanjem izjasnimo i molim da se o tome izjasnimo, dakle, da vodimo objedinjenu raspravu o tački 9. i 10. sa podtačkama od 9. do 74. Dajte da se izjasnimo. Prisutno 13 – za 12, pritiv niko, uzdržan 1. Federacija BiH – za 8, protiv niko, uzdržan 1. Republika Srpska – za 4, protiv niko, uzdržan niko. Imamo entitetsku i opštu većinu. Prelazimo, dakle, na tačku devet, Ad. 9. Izvještaji Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2019. godinu Tačka 10. Ad. 10. Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2019. godinu, podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH, broj: 02-16-9-1910/20 od 29. 09. 2020. godine