Govor

Zahvaljujem kolegi Miletiću. Dalje se niko ne javlja za riječ. Zaključujem raspravu. Idemo se izjasniti o Izvještaju o stanju radijacione i nuklearne bezbjednosti za 2019. godinu. Dakle, prisutno 14 – za 12, protiv niko, uzdržana 2. Federacija BiH – za 8, protiv niko, uzdržana 2. Republika Srpska – za 4, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da imamo opštu i entitetsku većinu i da je, dakle, Izvještaj o stanju radijacione i nuklearne bezbjednosti za 2019. godinu usvojen. Prelazimo na tačku sedam, Ad. 7. Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu, podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02,03-37-1-1873/20 od 23. 09. 2020. godine