Govor

Zahvaljujem kolegici Pendeš. Je li se javlja još neko? Ne. Zaključujem raspravu. Idemo na glasanje. Glasamo o Izvještaju o realizaciji Strateškog plana ruralnog razvoja 2018-2021. – Okvirni dokument u 2018. godini. Prisutno 14 – za 10, protiv niko, uzdržana 4. Federacija BiH – za 10, protiv niko, uzdržan niko. Republika Srpska – za niko, protiv niko, uzdržana 4. Idemo u drugi krug glasanja? Idemo. Idemo u drugi krugi se izjasniti. Dakle, prisutno 14 – za 10, protiv niko, uzdržana 4. Federacija BiH – za 10, protiv niko, uzdržan niko. Republika Srpska – za niko, protiv niko, uzdržana 4. Konstatujem da je Izvještaj o realizaciji Strateškog plana ruralnog razvoja BiH 2018- 2021. – Okvirni dokument u 2018. godini je usvojen. Prelazimo na tačku šest, to je Ad. 6. Izvještaj o stanju radijacione i nuklearne bezbjednosti za 2019. godinu, podnosilac: Državna regulatorna agencija za radijaciju i nuklearnu bezbjednost, broj: 01,02-50-18-19-1991/20 od 13. 10. 2020. godine