Govor

Dobili ste Mišljenje Komisije za spoljnu i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda, Komisija je prihvatila Izvještaj. Predstavnički dom je na 14. sjednici, održanoj 09.12.2020. godine, usvojio Izvještaj. Riječ dajem gospodinu Fazliću, predsjedavajućem Komisije, ako ima potrebe. Nema. Hvala lijepo. Riječ dajem podnosiocu informacije, ako je prisutan i ima potrebe. Ne, hvala lijepo. Otvaram raspravu. Ko se javlja za riječ? Gospođa Lidija Bradara, izvolite.