Govor

Ovo je prvo čitanje Prijedloga zakona, član 103. Poslovnika, prvo se vodi rasprava o potrebi donošenja i principima na kojima je Prijedlog zakona zasnovan. Dobili ste Mišljenje Zakonodavno-pravnog sektora i Ustavnopravne komisije. Zakonodavni sektor utvrdio je da je Prijedlog zakona usklađen sa odrebama člana 95. Poslovnika Doma naroda. Ustavnopravna komisija Doma naroda konstatovala je da je Prijedlog zakona usaglašen sa Ustavom i pravnim sistemom BiH, podržala je principe Prijedloga zakona. Predstavnički dom je na 11. sjednici, održanoj 23.07.2020. godine usvojio navedeni Prijedlog zakona po hitnom postupku. Riječ dajem predsjedavajućem Ustavnopravne komisije, gospodinu Bariši Čolaku, ako ima potrebe. Ne, hvala lijepo. Riječ dajem predlagaču Zakona. Nema potrebe. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Ko se javlja za riječ? Ne javlja niko. Zatvaram raspravu. Prelazimo na glasanje. Dakle, prisutno je 14 – za 11, protiv niko, uzdržana 3. Federacija BiH – za 10, protiv niko, uzdržan niko. Republika Srpska – za 1, protiv niko, uzdržana 3 delegata. Dakle, konstatujem da imamo opštu većinu, nemamo entitetske većine. Idemo na usaglašavanje. Ja mislim da možemo odmah. Idemo u drugi krug glasanja. Dakle, prisutno 14 – za 11, protiv niko, uzdržana 3. Federacija BiH – za 10, protiv niko, uzdržan niko. Republika Srpska – za 1, protiv niko, uzdržana 3. Dakle, konstatujem da je Prijedlog zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine usvojen u prvom čitanju. Prelazimo na tačku tri, Ad. 3. Prijedlog izmjena i dopuna Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-50-1-15-14/20 od 14. 12. 2020. godine