Govor

Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ kada je Zapisnik u pitanju? Ne javlja niko. Zaključujem raspravu. Da se izjasnimo o Zapisniku. Dakle, prisutno je 14 – za 13, protiv niko, uzdržan 1. Imamo opštu, imamo entitetsku većinu. Federacija BiH – za 9, protiv niko, uzdržan niko. Republika Srpska – za 4, protiv niko, uzdržan 1. Konstatujem da je usvojen Zapisnik sa 13. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Prelazimo na tačku dva, Ad. 2. Prijedlog zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Savjet ministara BiH, broj: 01,02-02-1-865/20 od 05. 10. 2020. godine