Govor

Ok, evo ponovite glasanje, molim vas. Novi izvještaj, prisutno 15 – za 5, protiv 9, uzdržan 1. Dakle, nemamo opšte, nemamo entitetske većine. Federacija BiH – za 5, protiv 5, uzdržan niko. Republika Srpska – protiv 4, uzdržan 1. Nemamo opštu, ni entitetsku većinu. Dakle, ni ova tačka neće biti tačkom dnevnog reda. Prelazimo na treći zahtjev – Da Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH uputi zahtjev da Agencija za lijekove i medicinska sredstva odmah prizna registraciju i izvrši verifikaciju vakcina za sprječavanje pandemije COVID-19 odobrenih od nadležnih tijela EU, kao i drugih vakcina koje se nalaze u primjeni, te omoguće proces nabavke, a da istovremeno odmah nadležna Agencija za javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama „Službeni glasnik BiH“ 39/14 i član 4. stav (1) ugovorni organi i član 10.c) izuzeće od postupka i član 21. c) i d) pregovarački postupak, sačini odluku o izuzeću od zakona isključivo za nabavku vakcina kako bi nadležne institucije mogle hitno nastaviti pregovarački postupak i za građane BiH nabaviti vakcine, te ublažiti posljedice pandemije COVID-19. Da se izjasnimo. Pristuno 15 – za 4, protiv 9, uzdržana 2. Nemamo opštu, nemamo entitetsku većinu i ovo neće biti tačka dnevnog reda. Sad smo usvojili, dakle, usvojen je sledeći Dnevni red 1. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; 2. Prijedlog zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Savjet ministara BiH, broj: 01,02-02-1-865/20 od 05. 10. 2020. godine; 3. Prijedlog izmjena i dopuna Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-50-1-15-14/20 od 14. 12. 2020. godine; 4. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Mišljenju Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, broj: 02/1-50-8-22-12/20 od 20. 10. 2020. (predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 02-02-1-840/19 od 27. 07. 2020.); 5. Prijedlog izvještaja o realizaciji Strateškog plana ruralnog razvoja BiH (2018-2021) – Okvirni dokument u 2018. godini, podnosilac: Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-50-18-1795/20 od 09. 09. 2020. godine; 6. Izvještaj o stanju radijacione i nuklearne bezbjednosti za 2019. godinu, podnosilac: Državna regulatorna agencija za radijaciju i nuklearnu bezbjednost, broj: 01,02-50-18- 19-1991/20 od 13. 10. 2020. godine; 7. Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu, podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02,03-37-1-1873/20 od 23. 09. 2020. godine; 8. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, broj: 01,02-50- 18-2196/20 od 10. 11. 2020. godine; 9. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2019. godinu: 9.1. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za antidopinšku kontrolu BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1311/20 od 02. 07. 2020., 9.2. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za državnu službu BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1312/20 od 02. 07. 2020., 9.3. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1523/20 od 24. 07. 2020., 9.4. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1322/20 od 02. 07. 2020., 9.5. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za javne nabavke BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1424/20 od 14. 07. 2020., 9.6. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1151/20 od 11. 06. 2020., 9.7. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za nadzor nad tržištem BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1040/20 od 29. 05. 2020., 9.8. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za osiguranje u BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1041/20 od 29. 05. 2020., 9.9. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za policijsku podršku BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1152/20 od 11. 06. 2020., 9.10. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1051/20 od 29. 05. 2020., 9.11. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1423/20 od 14. 07. 2020., 9.12. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1- 1524/20 od 24. 07. 2020., 9.13. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za rad i zapošljavanje BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1425/20 od 14. 07. 2020., 9.14. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1153/20 od 11. 06. 2020., 9.15. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za bezbjednost hrane BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1428/20 od 14. 07. 2020., 9.16. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za statistiku BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1525/20 od 24. 07. 2020., 9.17. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1314/20 od 02. 07. 2020., 9.18. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1313/20 od 02. 07. 2020., 9.19. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1429/20 od 14. 07. 2020., 9.20. Izvještaj o finansijskoj reviziji Arhiva BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1- 1042/20 od 29. 05. 2020., 9.21. Izvještaj o finansijskoj reviziji Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH za 2019. godinu, broj: 02- 16-1-1052/20 od 29. 05. 2020., 9.22. Izvještaj o finansijskoj reviziji Centra za uklanjanje mina u BiH – BHMAK za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1154/20 od 11. 06. 2020., 9.23. Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1526/20 od 24. 07. 2020., 9.24. Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za ekonomsko planiranje za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1053/20 od 29. 05. 2020., 9.25. Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za evropske integracije BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1054/20 od 29. 05. 2020., 9.26. Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1432/20 od 14. 07. 2020., 9.27. Izvještaj o finansijskoj reviziji Državne agencije za istrage i zaštitu za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1171/20 od 11. 06. 2020., 9.28. Izvještaj o finansijskoj reviziji Državne regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1315/20 od 02. 07. 2020., 9.29. Izvještaj o finansijskoj reviziji Fonda za povratak BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1057/20 od 29. 05. 2020., 9.30. Izvještaj o finansijskoj reviziji Generalnog sekretarijata Savjeta ministara BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1172/20 od 11. 06. 2020., 9.31. Izvještaj o finansijskoj reviziji Granične policije BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1527/20 od 24. 07. 2020., 9.32. Izvještaj o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1528/20 od 24. 07. 2020., 9.33. Izvještaj o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1433/20 od 14. 07. 2020., 9.34. Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za akreditovanje BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1529/20 od 24. 07. 2020., 9.35. Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za intelektualnu svojinu BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1058/20 od 29. 05. 2020., 9.36. Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za metrologiju BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1316/20 od 02. 07. 2020., 9.37. Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za nestala lica BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1173/20 od 11. 06. 2020., 9.38. Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za standardizaciju BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1059/20 od 29. 05. 2020., 9.39. Izvještaj o finansijskoj reviziji Jedinice za realizaciju projekta za izgradnju Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1530/20 od 24. 07. 2020., 9.40. Izvještaj o finansijskoj reviziji Komisije za koncesije BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1434/20 od 14. 07. 2020., 9.41. Izvještaj o finansijskoj reviziji Konkurencijskog savjeta BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1435/20 od 14. 07. 2020., 9.42. Izvještaj o finansijskoj reviziji Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari, spomen-obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1318/20 od 02. 07. 2020., 9.43. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1176/20 od 11. 06. 2020., 9.44. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva civilnih poslova BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1174/20 od 11. 06. 2020., 9.45. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija i trezora BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1532/20 od 24. 07. 2020., 9.46. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva komunikacija i transporta BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1175/20 od 11. 06. 2020., 9.47. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva odbrane BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1533/20 od 24. 07. 2020., 9.48. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva pravde BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1534/20 od 24. 07. 2020., 9.49. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva bezbjednosti BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1319/20 od 02. 07. 2020., 9.50. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva inostranih poslova za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1535/20 od 24. 07. 2020., 9.51. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1060/20 od 29. 05. 2020., 9.52. Izvještaj o finansijskoj reviziji Odbora državne službe za žalbe za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1320/20 od 02. 07. 2020., 9.53. Izvještaj o finansijskoj reviziji Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1177/20 od 11. 06. 2020., 9.54. Izvještaj o finansijskoj reviziji Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1317/20 od 02. 07. 2020., 9.55. Izvještaj o finansijskoj reviziji Pravobranilaštva BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1430/20 od 14. 07. 2020., 9.56. Izvještaj o finansijskoj reviziji Predsjedništva BiH za 2019. godinu, broj: 02- 16-1-1536/20 od 24. 07. 2020., 9.57. Izvještaj o finansijskoj reviziji Regulatorne agencije za komunikacije BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1537/20 od 24. 07. 2020., 9.58. Izvještaj o finansijskoj reviziji Službe za poslove sa strancima BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1437/20 od 14. 07. 2020., 9.59. Izvještaj o finansijskoj reviziji Službe za zajedničke poslove institucija BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1438/20 od 14. 07. 2020., 9.60. Izvještaj o finansijskoj reviziji Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija i trezora BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1430/20 od 14. 07. 2020., 9.61. Izvještaj o finansijskoj reviziji Centralne izborne komisije BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1431/20 od 14. 07. 2020., 9.62. Izvještaj o finansijskoj reviziji Suda BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1- 1538/20 od 24. 07. 2020., 9.63. Izvještaj o finansijskoj reviziji Tužilaštva BiH za 2019. godinu, broj: 02-16- 1-1539/20 od 24. 07. 2020., 9.64. Izvještaj o finansijskoj reviziji Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1439/20 od 14. 07. 2020., 9.65. Izvještaj o finansijskoj reviziji Uprave za indirektno oporezivanje BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1540/20 od 24. 07. 2020., 9.66. Izvještaj o finansijskoj reviziji Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1056/20 od 29. 05. 2020., 9.67. Izvještaj o finansijskoj reviziji Kancelarije za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1440/20 od 14. 07. 2020., 9.68. Izvještaj o finansijskoj reviziji Kancelarije za razmatranje žalbi BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1321/20 od 02. 07. 2020., 9.69. Izvještaj o finansijskoj reviziji Kancelarije za veterinarstvo BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1541/20 od 24. 07. 2020., 9.70. Izvještaj o finansijskoj reviziji Kancelarije za zakonodavstvo Savjeta ministara BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1178/20 od 11. 06. 2020., 9.71. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ustavnog suda BiH za 2019. godinu, broj: 02- 16-1-1179/20 od 11. 06. 2020., 9.72. Izvještaj o finansijskoj reviziji Savjeta za državnu pomoć BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1441/20 od 14. 07. 2020., 9.73. Izvještaj o finansijskoj reviziji Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1542/20 od 24. 07. 2020., 9.74. Izvještaj o finansijskoj reviziji Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija pritvora i drugih mjera BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-1543/20 od 24. 07. 2020.; 10. Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2019. godinu, podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH, broj: 02-16-9-1910/20 od 29. 09. 2020. godine; 11. Izvještaj o dodijelјenom tekućem grantu „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu, podnosilac: Ministarstvo civilnih poslova BiH, broj: 01,02,03-50-18- 1498/19 od 20. 08. 2019. godine; 12. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava granta u oblasti nauke i kulture za 2018. godinu, podnosilac: Ministarstvo civilnih poslova BiH, broj: 01,02,03-50-18- 1349/19 od 31. 07. 2019. godine; 13. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Savjet ministara BiH da u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, u saradnji sa nadležnim organima vlasti, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Zakon o zaštiti vode za ljudsku potrošnju u Bosni i Hercegovini, broj: 02-50-6-1918/20 od 30. 09. 2020. godine; 14. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Savjet ministara BiH da najkasnije u roku od 45 dana oda dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi cjelovitu analizu o uspostavljenim paralelnim vezama Republike Srbije i bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska, sa posebnim osvrtom na poštivanje nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta države Bosne i Hercegovine, broj: 02-50-6-2040/20 od 15. 10. 2020. godine; 15. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića kojom Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Savjet ministara BiH da u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Strategiju prevencije genocida u Bosni i Hercegovini, broj: 02-50-6-2227/20 od 18. 11. 2020. godine; 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke, Zajednički evropski fond za Zapadni Balkan /WB-IG-02-BIH-TRA-06, „Mediteranski koridor CVC: Bosna i Hercegovina – putna interkonekcija s Hrvatskom, poddionica I Tarčin – Ivan“, broj: 01,02-21-1-2280/20 od 26. 11. 2020. godine; 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (Gr CF2 W2 – Projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-2288/20 od 27. 11. 2020. godine; 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (GrCF2 W2 – Projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz Regionalnog programa energetske efikasnosti za Zapadni Balkan (REEP), broj: 01,02-21-1-2308/20 od 01. 12. 2020. godine; 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu i Amandmana 7. na Ugovor o finansiranju od 27. 02. 2006. godine između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Savjet ministara BiH (primalac), u iznosu od 5.000.000,00 evra za projekt Ublažavanje uticaja COVID–19 na mirko, mala i srednja poduzeća (MICMSME) putem Evropskog fonda za Bosnu i Hercegovinu (EFBH), potpisan 27. oktobra 2020. godine i 29. oktobra 2020. godine u Sarajevu i Frankfurtu na Majni, broj: 01,02-21-1-2332/20 od 03. 12. 2020. godine Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, Ad. 1. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine