Govor

Nema opšte većine i ova tačka nije dobila podršku da bude tačka dnevnog reda. Prelazimo, dakle, sad na zahtjev i na inicijative kolege Miletića. Prva je inicijativa od 30.12. koja se odnosi na pružanje pomoći gradovima Republike Hrvatske u kontekstu ublažavanja posledica katastrofalnog potresa, da se ta tačka nađe na dnevnom redu. Molim da glasate. Za 6, protiv 4, uzdržan niko. Za 6 iz Federacije BiH, protiv 4 iz Republike Srpske, uzdržan 1. Dakle, nemamo opšte većine, ova tačka neće biti tačkom dnevnog reda odlukom ovog Doma. Prelazimo na drugi zahtjev, da se vrati na dnevni red tačka 16. inicijativa od 23.10. ... koja se odnosi na poboljšanje statusa uposlenika u institucijama BiH. Molim da glasamo. Dakle – za 5, protiv 5, uzdržan niko. Iz, za, Federacija za, za niko, protiv, da iz Federacije – za 5, protiv 5.