Govor

Hvala lijepo. Ja vas molim kod pripreme ovih poslaničkih pitanja, nisam htio da prekidam, teško mi je bilo da prekinem ministra u odgovoru.... bila u okviru jednog pitanja postavljena četiri pitanja, zato molim delegate da poslovnički pripreme, dakle, jedno pitanje i da se držimo poslovničkog vremena, samo iz tih razloga, ništa drugo, ako ne valja Poslovnik ajte da ga mijenjamo, ako treba dati dodatno vrijeme. Kolegica Pendeš, izvolite.