Govor

Razumijem da je uvažena zastupnica Pendeš postavila praktično četiri pitanja i ja ću na svako od njih odgovoriti pojedinačno. Dakle, 16. decembra 2020. godine Vijeće ministara usvojilo je Informaciju sa Planom mjere i aktivnosti za efikasno upravljanje migrantskom krizom u BiH. To je dokument koji je započet sa izradom početkom 2019. bitno je ažuriran, bitno je dopunjen i usvojen, dakle, polovinom prethodnog mjeseca, on u sebi sadrži sedam prioriteta, 24 mjere i 127 aktivnosti. Planirani dokument, odnosno Plan mjere i aktivnosti za efikasno upravljanje migrantskom krizom za svoju realizaciju predviđa utrošak 215 miliona maraka, od čega 2 miliona iz proračuna, 190 miliona iz donacija i kombinacije proračuna i donacija 23 miliona. Od prioriteta želim istaći sljedeće, dakle, ovih sedam prioriteta: 1. Jačanje Granične policije BiH u svrhu bolje kontrole granice u cilju sprječavanja nezakonitih ulazaka migranata na teritoriju BiH. 2. Jačanje kapaciteta za efikasnije upravljanje nezakonitim migracijama na teritoriji BiH, te funkcionisanje postojećih i uspostavu i funkcionisanje novih privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata. 3. Realizacije Sporazuma o readmisiji, jačanju readmisijskih kapaciteta. 4. Jačanje kapaciteta u području azila. 5. Intenziviranje borbe protiv krijumčarenja migranata. 6. Podrška lokalnim zajednicama u kojima su uspostavljeni privremeni prihvatni centri. 7. Jačanje kapaciteta Koordinacijskog tijela za pitanje migracija, odnosno Operativnog štaba za pitanje migracija u BiH. Drugo pitanje, koje se odnosi na vraćanje migranata u Islamsku Republiku Pakistan i Sporazum o readmisiji. Na osnovu Odluke Predsjedništva od 15.10.2020. godine u Islamabadu je 04. novembra 2020. potpisan Sporazum o readmisiji između Vijeća ministara BiH i Vlade Islamske Republike Pakistan, kao i Protokol između Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Islamske Republike Pakistan. U ime Vijeća ministara Sporazum sam potpisao ja, kao ministar sigurnosti, a u ime Vlade Islamske Republike Pakistan gospodin Ahmed Šah, ministar unutrašnjih poslova Pakistana. Ustavni osnov za potpisivanje ovog Sporazuma nalazi se u članu III stav (1) tačka a) Ustava BiH prema kojem se vanjska, prema kojem je vanjska politika u nadležnosti institucija BiH i u članu V stav (3) tačka d) Ustava BiH prema kojem je Predsjedništvo BiH nadležno za vođenje pregovora za zaključivanje međunarodnih sporazuma BiH, otkazivanje sporazuma, kao i ratifikaciju takvih sporazuma uz saglasnost Parlamentarne skupštine BiH. Imajući ovo sve navedeno u vidu, postupljeno je u skladu sa Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora. Tekst Sporazuma i Protokola usaglašeni su u razmjenama diplomatskih nota između dvije strane. Usaglašeni tekst Sporazuma i Protokola uz prethodnu prateću dokumentaciju dostavljen je Vijeću ministara, te isti razmatran i prihvaćen na 31. vanrednoj sjednici Vijeća ministara 15.10. u skladu sa zaključkom Vijeća ministara tekst Sporazuma i Protokola dostavljen je Predsjedništvu BiH, koje je na 17. sjednici, održanoj 15.10. donijelo Odluku o prihvatanju Sporazuma između Vijeća ministara i Islamske Republike Pakistan. Nakon što su Sporazum i Protokol potpisani u skladu sa Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora originalni primjerci Sporazuma i Protokola dostavljeni su Ministarstvu vanjskih poslova radi pokretanja postupka ratifikacije, te pohranjivanja u Zbirku međunarodnih ugovora. Tekst Sporazuma i Protokola dobićete kao izaslanici u Domu naroda u sklopu procedure ratifikacije mieđunarodnih ugovora, koji je regulisan Zakonom o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora. Što se kontakta sa kolegama iz Republike Srbije i Crne Gore tiče o zajedničkom djelovanju, upoznaću vas sa činjenicom da Granična policija u prethodnom periodu ima već ostvarenu dobru saradnju sa organizacionim jedinicama MUP-a Republike Srbije i MUP-a Crne Gore, koji imaju nadležnosti u oblasti nadzora i kontrole prelaska zajedniče državne granice, te se u kontinuitetu implementiraju provedbeni protokoli potpisani od strane, na osnovu Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evrpi. Navedena saradnja se posebno odnosi na redovno održavanje radnih sastanaka sa ciljem koordinacije i aktivnosti na zaštiti zajedničke državne granice, te u razmjeni podataka i analizu u oblasti prekograničnog kriminala, što obuhvata i oblast suzbijanja ilegalnih migracija. Usljed okolnosti nastalih u vez s pojavom virusa COVID-19 do daljeg je obustavljena sprovođenje zajedničkih patrola, te i redovno održavanje sastanaka, ali se u skladu sa potrebama redovno održavaju kontakti sa predstavnicima graničnih tijela susjednih država u cilju razmjene informacija i planiranja aktivnosti nadzora državne granice. Takođe vas želim upoznati da sam bio preko Savjeta za regionalnu saradnju zakazao sastanak sa ministrima unutrašnjih poslova svih zemalja iz regiona, koji djeluju u okviru RCC-a za kraj novembra, ali je zbog pogoršanja kovid pandemije taj sastanak otkazan i u pregovorima smo da ga zakažemo u nekom prvom prihvatljivom terminu u ovoj godini. I Vaše posljednje pitanje koje se odnosi na finansijska sredstva za kadrovsko i tehničko jačanje Granične policije radi sprječavanja ilegalnih prelazaka istočne granice. Vjerujem da Vi to u dobroj mjeri znate, ali Vas podsjećam da se prilikom podnošenja budžetskog zahtjeva Granična policija kreće u granicama odobrenog budžetskog okvira, u okviru kojeg se u prethodnom periodu zahtjeva potrebna sredstva za jačanje kadrovskih i tehničkih kapaciteta. Zbog pojačanog migrantskog pritiska smatramo da je u narednom periodu potrebno preduzeti aktivnosti radi povećanja budžetskog okvira s ciljem namjenskog obezbjeđivanja finansijskih sredstava za jačanje kadrovskih i materijalnih kapaciteta u oblasti suzbijanja ilegalnih migracija. U prethodnom periodu, dakle, u prethodnih par mjeseci sačinjen je i u proceduru upućen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Granične policije kojim je predviđeno povećanje broja policijskih službenika, a čijim usvajanjem bi se stekli uslovi za uvećanje budžetskog okvira u svrhe jačanja kadrovskih kapaciteta Granične policije. Na prijedlog Ministarstva sigurnosti Evropska komisija je u sklopu projekta „Pomoći BiH u upravljanju migracijama“ iz IPA .... između ostalog odobrila finansijske troškove za obuku 300 kadeta Granične policije u iznosu od 2.250.000 u cilju blagovremene realizacije projektnih aktivnosti i utroška dodijeljenih sredstava kao i u cilju popunjavanja nedostajućeg broja graničnih policajaca, te imajući u vidu dugogodišnji problem nepokrivenosti granice, koji se u posljednjih godina povećao zbog velikog broja ilegalnih migranata, a isto se negativno reflektira na efikasno upravljanje poslova i zadataka iz nadležnosti Granične policije i dovelo do potrebe angažovanja policijskih pripadnika iz agencije u sastavu Ministarstva sigurnosti, ali i iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a kako je još uvijek jedini način popunjavanja policijskim kadrom provođenjem osnovne obuke kadeta Granična policija nastavlja popunjavati upražnjena radna mjesta početnih činova. Za prijem 300 kadeta, Vijeće ministara BiH na 16. sjednici, odžanoj 10. septembra, usvojilo je Odluku o utvrđivanja Plana prijema kadeta u policijske agencije na nivou institucija BiH za 2020. godinu i ono što još takođe želim podvući, prvi put ove godine se u budžetu Ministarstva sigurnosti nalazi u Aneksu II planiranih 3.629.000 KM za uklanjanje migrantskom krizom. Naravno, u odnosu na ukupne troškove upravljanja krizom ovo su potpuno nedostatna sredstva, ali je i ovo bilo jako teško ugraditi u budžet da barem imamo za neke elementarne funkcije koje Ministarstvo sigurnosti preduzima.