Govor

Članovi radnog predsjedništva, gospodo delegati, kolege ministri, predstavnici medija, dozvolite mi nekoliko rečenica vezano za ovo pitanje. Presudom Evropskog suda za ljudska prava definisano da BiH bez odlaganja, a najkasnije u roku od 3 mjeseca, kada ova presuda bude pravosnažna, to znači od 01. aprila 2020. godine preduzme sve mjere radi osiguranja izvršenja presude, kojima je definisano da se ukloni crkva sa imovine aplikanta. Takođe, definsano je u roku tri mjeseca od pravosnažnosti, da se isplati iznosu u iznosu od 5.000 eura prvoj aplikantici i po 2.000 eura svim drugim aplikantima. Na osnovu presude Evropskog suda za ljudska prava, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice je u komunikaciji sa nadležnim institucijama u Republici Srpskoj održalo nekoliko sastanaka gdje su bili predstavnici Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srpske, direktor Sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske, direktor Republičkog sekretarijata za vjere, Republička direkcija za obnovu i izgradnju, načelnik Opštine Bratunac i predstavnici Srpske pravoslavne crkve. Kao rezultat toga dogovoreno je da Sekretarijat za raseljena lica i migracije Republike Srpske bude nosilac aktivnosti vezano za presudu ... suda, što podrazumijeva i uklanjanje crkve sa zemljišta. Konkretno, u prvoj fazi Srpska pravoslavna crkva iz crkve je uklonila svu pokretnu imovinu, a Direkcija je procijenjene troškove uklanjanja crkve utvrđeni su u iznosu od 77.000 KM. Prema informacijama koje smo dobili zbog pojave pandemije kovid zasutavljen je proces uklanjanja same crkve i biće nastavljen u proljeće ove godine. Kad su u pitanju novčani iznosi, moram da kažem, da smo materijalnu štetu koja se odnosi na prvu aplikanticu gospođu Fatu Orlović, isplaćena je 03. februara 2020. godine, kao i tri aplikantice u iznosu od 2.000 eura. Jedan broj aplikanata koji se nalazi u SAD zbog nedostatka adekvatnih računa na koje se mogu isplatiti nisu još uvijek isplaćeni. Očekujemo da će u proljeće ove godine biti završen kompletan proces izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava i izbjeglice. Hvala lijepo.