Govor

... zastupniku. Riječ dajem zastupniku Mirku Šaroviću, zastupniče izvolite.