Govor

Što je tačno. Nema više primjedbi. Predlažem da sa ovom dopunom se izjasnimo, a ne, da, da, završavamo raspravu, da. Završavamo raspravu oko tačke 1. Tačka dva, Ad. 2. Komentari na dobijene odgovore na poslanička pitanja