Govor

Hvala gospodine Arnaut. Izjašnjavamo se, dakle u odnosu na predloženo imamo dva prijedloga. Prvo se izjašnjavamo o prijedlogu gospodina Kojovića. Prijedlog je zaključka: Obavezuje se Vijeće ministara BiH da u roku od 7 dana obezbjedi sredstva neophodna za provođenje Lokalnih izbora za 2020. godinu. Procedura glasanja. Izvolite. Ukupno prisutan 41 – za 24, protiv 7, uzdržanih 10. Ima opšta većina, ima entitetska većina. Konstatujem da je usvojen prijedlog da tačka dnevnog reda bude – Obezbjeđivanje sredstava za provođenje Lokalnih izbora za 2020. godinu. Izjašnjavamo se o prijedlogu gospodina Arnauta. Dakle, Prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama BiH uz obrazložeje koje ste čuli od gospodina Arnauta. Ukupno prisutna 42 – za 21, protiv 16, uzdržanih 5. Ima opšta većina, ali nema entitetska većina. Konstatujem da prijedlog gospodina Arnauta nije prošao.