Govor

Hvala. Gospodine Softiću, nema komentara. Hvala. Riječ ima narodni poslanik Branislav Borenović, izvolite.