Govor

Hvala lijepo. Ja sam ovo razumio kao dva pitanja. Jedno pitanje je mandata RAK-a, a drugo pitanje procedure izbora direktora RAK-a, a možda ovo drugo pod a) pitanje kako je se RAK odnosio prema Javnom servisu Radio-televizije Republike Srpske. Sastav, način izbora i mandat RAK- a definisan je Zakonom o komunikacijama. Tamo je jasno definisano da RAK, Savjet RAK-a ima sedam članova i da ga imenuje Parlamentarna skupština, oba doma Parlamentarne skupštine BiH. Proceduru izbora Savjeta RAK-a provodi ad hoc komisija Parlamentarne skupštine BiH. Po informacijama koje sam ja uspio od jučer prikupiti, mandat, ljudi koji su u mandatu Savjeta RAK-a, su izabrani na jednoj od sjednica Parlamenta ovoga 2013. godine. S obzirom da je mandat četri godine, sa mogućnošću da još jedan mandat obnove, očigledno je da je taj mandat njima istekao. Takođe, u našoj dokumentaciji vidjeli smo da je Savjet ministara 2018. godine razgovarao o formiranju ad hoc grupe za izbor novog Savjeta RAK-a. To nije ništa u međuvremenu završeno. Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine obavijestio je Savjet ministara da su formirali svoje članove za ad hoc grupu za izbor Savjeta RAK-a i tražili od Savjeta ministara da se imenuju tri člana koji predstavljaju nevladin sektor za tu ad hoc grupu što je Savjet ministara i uradio. To je ono što se tiče o mandatu. Što se tiče da li je Savjet RAK-a donio svoje odluke ili nije, mi smo nakon provedene procedure koja je bila jako izražena u medijima, dobili kompletan materijal od Savjeta RAK-a koji se sastoji sigurno od nekih 50,60 stranica, sa svim biografijama kandidata, pitanjima šta su im postavljali na intervjuu i tome slično, i sa njihovim prijedlogom da se imenuje za direktora RAK-a gospodin Draško Milinović. Tamo nisu nas obavijestili da li su ostali članovi dobili to ili nisu, ali su nas obavijestili da su proveli proceduru i ja nisam iz toga mogao vidjeti da li je to bila telefonska sjednica ili kakva druga, ali s obzirom u koje su vrijeme donosili, moguće da je i to tako bilo. Što se tiče zahtjeva za radno-pravni status drugih kandidata, sadašnji direktor RAK-a kojem je istekao mandat se obratio Savjetu ministara sa zahtjevom da mu se dodjeli status v.d. direktora RAK-a što mi u tom trenutku nismo uradili i smatramo da ne trebamo uraditi u trenutku kada je završena kompletna konkursna procedura. O radu Savjeta RAK-a ... Radio- televizije Republike Srpske mislim da nije primjereno da ja ovdje komentarišem. Hvala lijepo.