Govor

Dakle, idemo odmah, dobro. Jesu li šefovi klubova spremni? Dobro idemo molim vas. Tačka 1. - Usvajanje Zapisnika 5. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Od ukupno prisutnih 26 – za 25, protiv ništa, suzdržan 1. Imamo opću i entitetsku većinu, usvojen je Zapisnik s 5. sjednice Predstavničkog dom Parlamentarne skupštine BiH. Tačka 3. – Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu i poslovanju BHRT-a za 2018. godinu. Glasamo u drugom krugu o usvajanju Izvještaja. Od ukupno prisutnih 26 – za 17, protiv 1, suzdržanih 8. Imamo opću i entitetsku većinu, dakle usvojen je Izvještaj o radu i poslovanju BHRT-a za 2018. godinu. Tačka 4. – Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine za 2018. godinu. Glasamo u drugom krugu o usvajanju Izvještaja uz zaključak Komisije – da je neophodno stvoriti adekvatnu logističku podršku za rad u punom kapacitetu i afirmaciju prava nacionalnih manjina u BiH u skladu sa zakonskim nadležnostima. Molim da se izjasnimo. Od ukupno pristunih 26 – za 20, protiv ništa, suzdržanih 6. Imamo opću i entitetsku većinu. Usvojen je, dakle, Izvještaj. Tačka 5. – Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine za 2019. godinu. Dakle, glasamo u drugom krugu o usvajanju Izvještaja uz isti zaključak koji smo imali i na prošloj tački dnevnog reda. Dakle, od ukupno prisutnih 26 – za 20, protiv ništa, suzdržanih 6. Imamo opću i entitetsku većinu. Usvojen je Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina za 2019. godinu. Tačka 6. – Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina. Od ukupno prisutnih 26 – za 19, protiv ništa, suzdržanih 7. Imamo opću i entitetsku većinu, tačka je usvojena. Tačka 7. – Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2019. godinu. Glasamo u drugom krugu o usvajanju Izvještaju uz preporuke koje su navedene u Izvještaju. Od ukupno prisutnih 26 – za 19, protiv ništa, suzdržanih 7. Imamo opću i entitetsku većinu, tačka je usvojena. Tačka 8. – Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2018. godinu. Glasamo u drugom krugu o usvajanju Izvještaja. Od ukupno pristunih 26 – za 20, protiv ništa, suzdržanih 6. Postoji opća i entitetska većina, dakle usvojen je Izvještaj. Tačka 9. – Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2018. godinu. Od ukupno prisutnih 26 – za 20, protiv ništa, suzdržano je 6. Postoji opća i entitetska većina, Izvještaj je usvojen. Tačka 10. – Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2018. godinu. Glasamo u drugom krugu o usvajanju ovog Izvještaja koji je trebao biti usvojen u prvom krugu, je li tako, hajmo sad u drugom krugu. Ukupno prisutnih 26 – za 21, protiv ništa, suzdržanih 5. Postoji opća i entitetska većina, Izvještaj je usvojen. Tačka 11. – Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju za 2018. godinu. Idemo na glasanje. Od ukupno pristunih 26 – za 21, protiv ništa, suzdržanih 5. Postoji opća i entitetska većina, Izvještaj je usvojen. Tačka 12. – Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2017. godinu. Glasamo u drugom krugu o usvajanju Izvještaja. Ukupno pristunih 26 – za 20, protiv ništa, suzdržanih 6. Postoji opća i entitetska većina, Izvještaj je usvojen. Tačka 13. – Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2018. godinu. Ukupno pristunih 26 – za 20, protiv ništa, suzdržanih 6. Postoji opća i entitetska većina, Izvještaj je usvojen. Tačka 14. – Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o izdatim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene za 2017. godinu. Ukupno pristunih 26 – za 19, protiv ništa, suzdržanih 7. Postoji opća i entitetska većina, konstatujem da je Izvještaj usvojen. Tačka 15. – Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Informaciji o Godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u inostranstu za 2019. godinu. Glasamo u drugom krugu o primanju k znanju Informacije. Ukupno pristunih 26 – za 22, protiv ništa, suzdržana 4. Postoji opća i entitetska većina, dakle primili smo k znanju Informaciju. Tačka 16. – Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o potvrđivanju Odluke o učešću pripadnika policijskih službi iz Bosne i Hercegovine u Stabilizacijskoj misiji Ujedinjenih naroda u Demokratskoj Republici Kongo, podnosilac: Predsjedništvo BiH. Glasamo u drugom krugu o potvrđivanju Odluke. Ukupno pristunih 26 – za 22, protiv ništa, suzdržana 4. Postoji opća i entitetska većina, konstatujem da je usvojen, potvrđena Odluka. Tačka 17. – Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zastupničkoj inicijativi Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosim poslaničku inicijativu kojom se sugerira nadležnim entitetskim institucijama, odnosno institucijama Brčko Distrikta (vlade i zakonodavna tijela) da pripreme i usvoje izmjene i dopune zakona o zaštiti od klevete, na način da se u njih inkorporiraju različiti standardi prihvatljivosti, tolerancije te dokazivanja kada je u pitanju navodna kleveta protiv javnih ličnosti u odnosu na privatne osobe, a u skladu sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava”. Glasamo u drugom krugu o usvajanju zastupničke inicijative. Ukupno pristunih 26 – za 21, protiv ništa, suzdržanih 5. Postoji opća i entitetska većina, inicijativa je usvojena. Tačka 18. – Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zastupničkoj inicijativi Predraga Kojovića koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15 i 97/15), podnosim poslaničku inicijativu kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da uradi analizu propusnosti državne granice Bosne i Hercegovine i opremljenosti Granične policije za bolju kontrolu granica“. Glasamo u drugom krugu o usvajanju zastupničke inicijative. Ukupno pristunih 26 – za 22, protiv ništa, suzdržana 4. Postoji opća i entitetska većina, inicijativa je usvojena. Tačka 19. – Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o materijalu sa oznakom „povjerljivo“, broj: P-Pov-07-03-10-5-38/18 od 27. 2. 2020. Glasamo u drugom krugu o usvajanju materijala sa oznakom „povjerljivo“. Ukupno pristunih 26 – za 21, protiv ništa, suzdržanih 5. Ima opća, ima entitetska većina, usvojen je materijal koji je pročitan. Tačka 20. – Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o materijalu sa oznakom „povjerljivo“, broj: P-POV-07-03-10-12-97/18 od 27. 2. 2020. Glasamo u drugom krugu o usvajanju materijala sa oznakom „povjerljivo“. Ukupno pristunih 26 – za 21, protiv 1, suzdržana 4. Postoji opća, postoji entitetska većina, materijal je usvojen. Tačka 21. – Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o materijalu sa oznakom „povjerljivo“, broj: P-POV-07-03-10-12-71/19 od 27. 2. 2020. Glasamo u drugom krugu o usvajanju materijala sa oznakom „povjerljivo“. Ukupno pristunih 26 – za 22, protiv ništa, suzdržana 4. Postoji opća, postoji entitetska većina, materijal je usvojen. Tačka 22. – Prijedlog odluke o izboru i stupanju na funkciju i prestanku funkcije članova Centralne izborne komisije BiH, predlagač zastupnik: Dragan Mektić, broj: 01- 50-1-15-7/20 od 11. 3. 2020. godine. Glasamo o usvajanju Odluke. Je li potrebno da se pročita Odluka ili je svi imate? Imate je. Ok. Glasamo o usvajanju Odluke. Od ukupno prisutnih 26 – za 19, protiv ništa, suzdržanih 7. Postoji opća većina, postoji entitetska većina. Konstatujem da je Odluka o izboru i stupanju na funkciju i prestanku funkcije članova CIK-a čiji je predlagač zastupnik Dragan Mektić usvojena. Tačka 23. – Prijedlog odluke o izboru i stupanju na funkciju i prestanku funkcije člana Centralne izborne komisije BiH, predlagač: zastupnik Zlatan Begić, broj: 01-50-1- 15-7/20 od 11.03.2020. godine. Glasamo o usvajanju Odluke. Od ukupno prisutnih 26 – za 15, protiv ništa, suzdržanih 11. Postoji opća, ali ne postoji entitetska većina i Ponovo.