Govor

Nije bilo potrebne većine, Kolegij Doma nije postigao saglasnost, dobili ste ove izvještaje, rasprava je okončana i za tačku 11. i 12. ostaje da se o tome naknadno izjasnimo. Tačka 13. Ad. 13. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2018. godinu, podnosilac: Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH, broj: 01,02-50- 18-1273/19 od 27. 2. 2020.