Govor

Dobili ste Zapisnik. Ima li primjedbi? Otvaram raspravu. Niko se ne javlja. Idemo dalje, tačka dva, Ad. 2. Komentari na dobivene odgovore na zastupnička pitanja