Govor

Ok. Ove tačke će biti sada nove tačke 22. i 23. a pomjeraju se ove tačke od broja 22. pa dakle počinju zastupničke inicijative. Evo, prema tome imamo sledeći Dnevni red 1. Usvajanje Zapisnika 5. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH; 2. Komentari na dobivene odgovore na zastupnička pitanja; 3. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu i poslovanju BHRT-a za 2018. godinu, podnosilac: Upravni odbor Radio-televizije BiH, broj: 01,02-50-18-1194/19 od 27. 2. 2020; 4. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, broj: 05/7-39-1- 382/19 od 27. 2. 2020; 5. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, broj: 05/7-39-1- 289/20 od 27. 2. 2020; 6. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, broj: 01,02-50-18-548/19 od 27. 2. 2020; 7. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, broj: 05/6-50-18-293/20 od 27. 2. 2020; 8. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, broj: 05/1-50-13-26-55-9/19 od 27. 2. 2020; 9. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2018. godinu, broj: 05/2- 50-12-237/19 od 27. 2. 2020; 10. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2018. godinu, broj: 05/3-37-4-227/19 od 27. 2. 2020; 11. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju za 2018. godinu, broj: 01,02- 50-18-747/19 od 27. 2. 2020; 12. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2017. godinu, podnosilac: Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, broj: 01,02-50-19- 1645/18 od 27. 2. 2020; 13. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2018. godinu, podnosilac: Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH, broj: 01,02-50-18- 1273/19 od 27. 2. 2020; 14. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o izdatim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene za 2017. godinu i Izvještaj o realizaciji izdatih isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene u 2017. godini, podnosilac: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-50-18-1623/19 od 27. 2. 2020; 15. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Informaciji o Godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u inozemstvu za 2019. godinu, podnosilac: Ministarstvo odbrane BiH, broj: 03/1-03-2146/18 od 27. 2. 2020; 16. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o potvrđivanju Odluke o učešću pripadnika policijskih službi iz Bosne i Hercegovine u Stabilizacijskoj misiji Ujedinjenih naroda u Demokratskoj Republici Kongo, podnosilac: Predsjedništvo BiH, broj: 01,02-50-18-1222/19 od 27. 2. 2020; 17. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zastupničkoj inicijativi Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosim poslaničku inicijativu kojom se sugerira nadležnim entitetskim institucijama, odnosno institucijama Brčko Distrikta (vlade i zakonodavna tijela) da pripreme i usvoje izmjene i dopune zakona o zaštiti od klevete, na način da se u njih inkorporiraju različiti standardi prihvatljivosti, tolerancije te dokazivanja kada je u pitanju navodna kleveta protiv javnih ličnosti u odnosu na privatne osobe, a u skladu sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava”, broj: 01-50-1-1490/19 od 27. 2. 2020; 18. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zastupničkoj inicijativi Predraga Kojovića koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15 i 97/15), podnosim zastupničku inicijativu kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da uradi analizu propusnosti državne granice Bosne i Hercegovine i opremljenosti Granične policije za bolju kontrolu granica”, broj: 01-50-1-1519/19 od 27.2.2020; 19. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o materijalu sa oznakom „povjerljivo“, broj: P-Pov-07-03-10-5-38/18 od 27. 2. 2020; 20. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o materijalu sa oznakom „povjerljivo“, broj: P-POV-07-03-10-12-97/18 od 27. 2. 2020; 21. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o materijalu sa oznakom „povjerljivo“, broj: P-POV-07-03-10-12-71/19 od 27. 2. 2020; 22. Prijedlog odluke o izboru i stupanju na funkciju i prestanku funkcije članova Centralne izborne komisije BiH, predlagač: zastupnik Dragan Mektić, novouvrštena tačka dnevnog reda; 23. Prijedlog odluke o izboru i stupanju na funkciju i prestanku funkcije člana Centralne izborne komisije BiH, predlagač zastupnik Zlatan Begić; 24. Razmatranje zastupnička inicijative Aide Baručije koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15 i 97/15), upućujem zastupničku inicijativu kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da uradi analizu sigurnosti i tehničke opremljenosti na željezničkim stanicama u Bosni i Hercegovini”, broj: 01-50-1-1655/19 od 18. 9. 2019; 25. Razmatranje zastupničke inicijative Edite Đapo koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15, 91/15 i 78/19), podnosim zastupničku inicijativu da Ministarstvo civilnih poslova BiH održi hitan sastanak s Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova i entitetskim ministarstvima pravde kako bi se status djece povratnika iz Sirije što prije riješio, odnosno kako bi se ova djeca mogla upisati u matične knjige i dobiti državljanstvo BiH, te na osnovu toga ostvariti svoja osnovna ljudska prava“, broj: 01-50-1-334/20 od 5. 2. 2020; 26. Razmatranje zastupničke inicijative Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosim zastupničku inicijativu kojom se Kolegiju Predstavničkog doma nalaže da, u saradnji s Kolegijem Doma naroda, u roku od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative, provede neophodnu proceduru s ciljem uređivanja pitanja provođenja prekršajnih odredbi propisanih članom 66. Zakona o parlamentarnom nadzoru ('Službeni glasnik BiH', broj 25/18)“, broj: 01-50-1-428/20 od 12. 2. 2020; 27. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola o saradnji u traženju nestalih lica između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore, potpisan 11. oktobra 2019. godine u Sarajevu, broj: 01,02-21-1-436/20 od 14. 2. 2020; 28. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Multilateralne konvencije o provođenju mjera za sprečavanje erozije poreske osnovice i premještanja dobiti koje se odnose na poreske ugovore (MLI), broj: 01,02-21-1-497/20 od 20. 2. 2020; 29. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o saradnji na realizaciji Projekta autoputa/brze ceste Sarajevo – Beograd – Sarajevo, potpisan 13. decembra 2019. godine u Beogradu, broj: 01,02-21-1-498/20 od 20. 2. 2020; 30. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora (zajmoprimac), i Federacije Bosne i Hercegovine koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija, i Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg- Bosne d.d. Mostar (agencija za izvršenje projekta) u iznosu od 15.000.000,00 eura – Rehabilitacija i modernizacija pumpno-akumulacione hidroelektrane Čapljina, broj: 01,02-21-1-499/20 od 20. 2. 2020. Dobro, dakle idemo dalje. Tačka jedan dnevnog reda je, Ad. 1. Usvajanje Zapisnika 5. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH