Govor

Hvala najljepša. Dakle, nemamo više prijavljenih, mi nastavljamo sa radom u skladu sa članom 72. koji precizira da Dom glasa o svakoj predloženoj izmjeni dnevnoga reda, mi ćemo ići na izglasavanje prijedloga izmjena i dopuna dnevnog reda onim redoslijedom kako su oni i pristigli. Dakle, prvo se izjašnjavamo o prijedlogu dopune dnevnog reda sa tačkom koja je predložena od strane zastupnika Dragana Mektića i koja glasi – Odluka o izboru i stupanju na funkciju i prestanku funkcije članova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Molim da se izjasnimo. Hvala. Od ukupno prisutnih 37 – za je 25, protiv 11, suzdržan 1. Dakle, postoji opća i entitetska većina, tačka je uvršrena u dnevni red. Saćemo se izjasniti o prijedlogu dopune dnevnoga reda koju je predložio zastupnik Zlatan Begić, koja glasi – Donošenje odluke o izboru i stupanju na funkciju i prestanku funkcije člana Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Molim da se izjasnite. Od ukupno prisutnih 37 – za 24, protiv 12, suzdržan 1. Postoji opća i entitetska većina, dakle izmjena i dopuna dnevnog reda je prihvaćena. Što znači da 7. sjednica ima sledeći dnevni red, ja ću vam ga pročitati.