Govor

Zahvaljujem predsjedavajući. Gospodin Stevandić je prekršio Poslovnik, jer ništa nije rekao u skladu s predloženim tačkama dnevnog reda, znači kada se obrazlažu predložene izmjene i dopune dnevnog reda onda predlagač može samo obrazložiti predloženu tačku dnevnog reda, a ne ulazi se u suštinu rasprave i detaljno se ne obrazlaže ono što je predloženo. Prema tome, prekršen je Poslovnik i treba usmjeravati poslanike da se drže Poslovnika. Hvala.